Zhong Fang

Legal Person

Weihua Wang

Director of SLAB

Dongmin Chen

Executive Deputy Director

Ji Feng

Deputy Director

Xuejie Huang

Deputy Director

Guangyu Zhang

Deputy Director