Vice Chairman

Wei Liu
Member of Dongguan Municipal Party Committee / Secretary of the Party Working Committee of Songshan Lake High-tech Development Zone
Ji Feng
Deputy Director Of SongShanLake Materials Laboratory
Yanwei Chen
Deputy Director of Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences / Director of Dongguan Neutron Science Center

Members

Nanjiang Ouyang
Deputy Secretary of the Party Working Committee and Director of the Adminnistrative Committee of Songshan Lake High-tech Development Zone
Jin Lu
Deputy Leader and Office Director of the Leading Group for the Construction of Songshan Lake Materials Laboratory
Qing Zhuo
Director of Dongguan Science and Technology Bureau
Biao Wang
Deputy Director of Dongguan Finance Bureau
Song Gao
President of Sun Yat-sen University
Hongbo Cheng
Secretary of the Party Committee of Dongguan University of Technology
Zhong Fang
Director of Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
Weihua Wang
Director of SongShanLake Materials Laboratory
Ming Li
Deputy Secretary of the Party Committee / Secretary of the Disciplinary Committee of Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences